Tips på hur man resonerar

När du får en fråga där du ska resonera kring något – tänk på det du såg i tv-programmet Att utveckla ett resonemang i svenska.

Att resonera om något innebär att du fördjupar och utvecklar dina tankar och åsikter, och förklarar hur du kom fram till dem.

Förklara varför du tycker som du gör

Ge konkreta exempel

Problematisera med olika perspektiv (å ena sidan, å andra sidan)

Generalisera = dra allmänna slutsatser (t ex visa vad andra kan lära sig av boken)

Fördjupa med frågor

Du kan också göra olika kopplingar: text till text-koppling

text till själv-koppling

text till världen/samhället-koppling

Använd bindeord för att knyta ihop och få ett bra flyt i resonemanget: eftersom, och, alltså, vilket, därför att, dessutom